Overhoeks Health

  Huishoudelijk reglement (Nederlands)

Algemene Voorwaarden bezoeker Health Club VVE De Europa

Artikel 1.1

Onder VvE De Europa wordt verstaan de vereniging van eigenaren van het gebouw De Europa. Zij voert het beheer.
Onder ‘bezoeker’ wordt de bezitter van een door Vesteda of VVE De Europa verstrekt geldig toegangsbewijs (blauwe tag) verstaan, die gebruik maakt van de Health Club.
De bezoeker is verplicht zich te houden aan de Algemene Voorwaarden.
 

Artikel 1.2

Er is geen permanent toezicht aanwezig in de Health Club.

 

Artikel 1.3

Met de Algemene Leden Vergadering van De Europa, de Willem Barendsz, de Zeearend en met Vesteda zijn voor de bezoekers  vergoedingsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de ‘overeenkomst voortgezet gebruik Health Club’.
Als deze afspraken niet worden nagekomen, is de VvE  De Europa gerechtigd de bewoners van het betreffend complex de toegang te weigeren.
De VvE De Europa behoudt het recht om periodiek wijzigingen door te voeren, voor zover de exploitatie van de Health Club dat vereist.
 

Artikel 1.4

Alle aanwijzingen, voorschriften, richtlijnen en/of aanbevelingen van de VvE De Europa en/of overheid moeten nauwkeurig door de bezoeker worden nagekomen.

 

Artikel 1.5

 
VvE  De Europa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van diefstal, verlies en/of schade van cq. aan uw eigendommen.
VvE  De Europa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van het ontstaan van lichamelijke letsel als gevolg van ongelukken, defecte apparaten of anders. Het gebruik van de Health Club is hiermee geheel voor eigen risico van de gebruiker.
 

Artikel 1.6

 
Alle kosten voortvloeiend uit schade toegebracht aan de inrichting van de Health Club, alsmede veroorzaakt lichamelijk letsel van medewerkers en medegebruikers zullen op de veroorzaker(s) worden verhaald.
 

Artikel 1.7

 
De openingstijden van de Health Club zijn als volgt:
maandag t/m zondag:           07.00 uur – 23.00 uur
 
De VVE De Europa behoudt zich het recht voor deze tijden, indien gewenst, aan te passen.
 

Artikel 1.8

De bezoeker dient de Health Club net en schoon achter te laten.
Opslaan van eigen spullen in deze ruimten is niet toegestaan.
Indien de normen van fatsoenlijk gedrag en goede omgangsvormen naar de mening van de VvE  De Europa door de bezoeker worden overtreden, kan hem/haar de toegang tot de Health Club ontzegd worden.

Artikel 1.9

De VvE  De Europa draagt zorg voor het algemene onderhoud en schoonmaken. 
 

2. Toegang

Artikel 2.1

Met uw blauwe tag heeft u toegang tot de Health Club. Deze is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en blijft eigendom van de VvE De Europa. Bij verlies of vermissing dient men VvE  De Europa onmiddellijk op de hoogte te brengen. De kosten voor een vervangende tag bedragen €40.

Bij beëindiging van de huur- of koopovereenkomst dient deze ingeleverd te worden bij Vesteda, de particuliere eigenaar van de woning of de VvE van uw gebouw.

Artikel 2.2

Voor kinderen tot 16 jaar van de bezoekers geldt het volgende:
-minimale leeftijd: 6 jaar.
-zij mogen enkel gebruik maken van de faciliteiten indien zij onder voortdurende begeleiding staan én onder de verantwoording vallen van een volwassene, die in het bezit is van een geldig toegangsbewijs van de Health Club “De Europa”.
 

Artikel 2.3

Er zijn geen introducé(e)s toegestaan in Health Club “De Europa”.
Op verzoek hiertoe van een bewoner kan alléén de VvE De Europa besluiten introducé(e)s of derden toegang te verlenen tot de Health Club. De introducé(e) dient ten alle tijden vergezeld te worden door de bezitter van een geldige tag, die verantwoordelijk is voor het handelen van zijn introducé(e).
De VvE De Europa is ten alle tijden gerechtigd bezoekers de toegang te weigeren c.q. te verzoeken de Health Club “De Europa” te verlaten.
 Bezoekers worden verzocht niet te luid te praten, te schreeuwen, muziek af te spelen of op enige andere wijze overlast te veroorzaken ten opzichte van andere gasten. Deze bepalingen gelden voor alle ruimtes in de Healthclub.
 

3. Faciliteiten

De volgende regels gelden met betrekking tot het gebruik van de faciliteiten van de Health Club:

Artikel 3.1

Sauna
Voor het gebruik van de sauna is douchen verplicht. In de sauna is gebruik van een zelf meegebrachte handdoek om op te zitten of te liggen verplicht. In de rustruimte dient een badjas of andere gepaste kleding te worden gedragen.
Om gezondheidsredenen en om het beste resultaat te verkrijgen dient de geadviseerde saunagang te worden gevolgd.
Op door de VvE De Europa vast te stellen tijdstippen, kan de sauna alleen voor dames toegankelijk zijn.
Na gebruik van de sauna dient de bezoeker de ruimte net en schoon achter te laten. Voor het drogen van de vloer is een trekker aanwezig.
 

Artikel 3.2

Fitnessruimte
Gebruik van de fitness is toegestaan met gepaste sportkleding en -schoeisel. De VvE De Europa kan aan sportkleding bepaalde aanvullende eisen stellen, de bezoeker dient zorg te dragen voor de aanschaf hiervan. Vanwege de hygiëne moet het schoeisel bij sportbeoefening altijd schoon zijn, buitenschoeisel is niet toegestaan.
Wij verzoeken u uw handdoek te gebruiken. In verband met de hygiëne en voor het sportplezier van uw medegebruiker verzoeken wij u uw toestel, na gebruik, zelf even te reinigen met de spray en de papierenrol die in de fitnessruimte hiervoor ter beschikking staan. Uiteraard zal onze schoonmaker regelmatig de toestellen in z’n geheel afnemen.
De fitnessapparatuur dient gebruikt te worden volgens de instructie die bij de toestellen aanwezig is.
 

Artikel 3.3

Het is niet toegestaan (alcoholische) drank en/of etenswaren mee te brengen en te nuttigen in de Health Club “De Europa”.
In alle gemeenschappelijke ruimtes van De Europa, waar de Healthclub toe behoort, geldt een rookverbod.
 

Schepping  •  113 weergaven